Cadée, Gerhard C.

Cadée, Gerhard C.

63 Recensies

22-02-2021

Heukels' Flora van Nederland

Standaardwerk Nederlandse planten [Signalering] Heukels’ Flora is een begrip in ons land. Heukels maakte de 1e druk, een bewerking en vertaling van een Duitse flora van Wünsche (1880), al in 1883. Deze 24e druk werd terecht al bejubeld in diverse recensies. De evolutie van Heukels’ Flora is interessant; pas in 1900 verschenen er illustraties in (als reactie op Heimans’ en...


15-02-2021

Veldgids Diersporen Europa

Dierensporen zoeken geniet een groeiende belangstelling [Recensie] Het brengt iets van de vroegere jager in ons boven. Het kan een enorme hulp zijn bij het inventariseren van op zich lastig waar te nemen (nacht) dieren en het al of niet gebruiken van verbindingstunnels. De komst en verspreiding van wolven in Nederland is voor een belangrijk deel geverifieerd aan de hand...


18-01-2021

Gevaarlijk spel

Over roofdieren en hun prooien [Signalering] Uit een rijke ervaring puttend overtuigt de auteur ons dat de relatie roofdieren en hun prooien onmisbaar is voor een rijk ecosysteem. Zijn eigen onderzoek ging vooral over roofvogels en steltlopers. Zowel rover als prooi tasten elkaars tactiek af. Datzelfde ‘gevaarlijke spel’ zag hij ook tussen steltlopers foeragerend op wenkkrabben, tussen alikruiken en hun...


11-01-2021

Humusvorming door wormen met observaties over hun levenswijze

Darwins wormenboek [Signalering] Velen zullen net als ik moeite hebben gehad de oorspronkelijke Engelse editie van Darwins Origin (1859) door te komen. We gebruikten een kortere, liefst geïllustreerde editie. Zijn laatste boek (1881) over de belangrijke geologische rol van regenwormen is echter veel leesbaarder geschreven. Het verkocht in Engeland zelfs beter dan Origin. Onbegrijpelijk dat er pas nu een Nederlandse...


11-01-2021

De Tuinjungle

Tuinieren om de wereld te redden [Signalering] Dave Goulson is in Nederland welbekend. Hij schrijft over het fascinerende leven van kleine organismen, vaak onopgemerkt vlak bij huis levend. Hoe richt je je tuin(tje) optimaal in voor hen? We kennen hem ook als dé vechter tegen bestrijdingsmiddelen, een ware opvolger van Rachel Carson, met tegenover zich dezelfde giganten van de agrarische...


28-12-2020

Het begon allemaal in Artis

Over het ontstaan van Vereniging Natuurmonumenten [Signalering] Dit is alweer deel 5 in de bijzonder fraai uitgegeven reeks van de Heimans en Thijsse Stichting. Marga Coesèl beschrijft de grote maar inmiddels vergeten rol die directeur van Artis Kerbert speelde in de opleving van de belangstelling voor de biologie. Coenraad Kerbert werd in 1890 directeur van Artis dat grote financiële problemen...


22-06-2020

Planten op papier

Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609) [Signalering] Dit boek past in een uitgebreid onderzoek naar de grootste Leidse botanicus: Clusius. Hij was eigenzinnig, liefst eigen baas. Zocht actief contacten en speelde een cruciale rol in een enorm netwerk van botanici en tuinliefhebbers. Van Zanen onderzocht dat netwerk via het grote aantal brieven (1600!) dat bewaard is gebleven. Zij geeft een...


08-06-2020

Terug naar Rottumerplaat

Vogelwachtersdagboek [Signalering] Rottumerplaat, het meest oostelijke Nederlandse Waddenzee-eiland, is onbewoond. Honderd jaar geleden schreef Thijsse er al lyrisch over. De bekendste tijdelijke bewoners waren Bomans en Wolkers. Van april tot en met augustus zitten er tegenwoordig vogelwachters in dienst van Staatsbosbeheer. De schrijvers zijn dat in 2019 en genieten volop, zoals uit dit dagboek en de vele schitterende foto’s blijkt....


18-05-2020

Gebiologeerd

Wat een leven lang apen kijken mij leerde over de mensheid – en mezelf [Signalering] Geboren in de door grootvader Johan Burgers opgerichte dierentuin, geeft Van Hooff als dertienjarige al rondleidingen waarbij hij laat zien dat hij apengedrag kent. Een studie biologie ligt voor de hand.In Utrecht raakt hij gefascineerd door de ethologie van Konrad Lorenz en Niko Tinbergen. Bij...


03-02-2020

Mensenarm Dierenrijk

Biologie-memoires van Hugo Brandt Corstius [Signalering] De in 2014 overleden auteur (docent computerlinguïstiek) was uitermate veelzijdig en publiceerde onder vele pseudoniemen onder meer als columnist Piet Grijs en taalkundige Battus (Opperlandse Letterkunde). Als jongen voelde hij zich thuis in de NJN, maar zijn leraar biologie (Van Steenis) boeide hem niet. Mieren echter wel. Dankzij het feit dat hij op zijn...


20-01-2020

Basisgids strandvondsten

Uitstekende kleurenfoto’s dook van onder water [Signalering] Strandgidsen bestaan al lang en zij maken een interessante evolutie door: de afbeeldingen worden steeds fraaier. Vroeger lag de nadruk op de tekst en waren de afbeeldingen eenvoudige pentekeningen zoals in Het Strandboekje van Heinsius en Jaspers (1913). Deze gids bevat veel uitstekende kleurenfoto’s die een uitgebreidere tekst overbodig maken. Afgebeeld is wat...


16-01-2020

Vis in beeld

Symbolische betekenis van vissen op Hollandse stillevens [Signalering] Dit monumentale boek verscheen bij de tentoonstelling Beet! – Vissen naar verborgen betekenissen in het Dordts Museum. Het is verrassend te zien hoe populair visstillevens waren in de zeventiende eeuw, naast de nu hoger gewaardeerde bloemstillevens. Het moet een hele uitdaging zijn die vissen zo echt mogelijk af te beelden. In 2004...


06-01-2020

Het prentenboek

Pootafdrukken van zoogdieren [Signalering] Dit boek behandelt uitgebreid pootafdrukken (‘prenten’) van de zoogdieren van Noordwest-Europa. Ook vogels, amfibieën, reptielen en enkele groepen ongewervelden komen (korter) ter sprake. Het is voor pootafdrukken uitgebreider dan enig eerdere sporengids. Vraatsporen, prooiresten, braakballen, holen, veeg- en schuursporen komen niet aan bod. Voor ieder dier leren we waar hun sporen te zoeken, kenmerken van voor-...


16-09-2019

Bargerveen

Grenzeloos groeiend [Signalering] Nederland had als eerste West-Europees land bijna al zijn hoogvenen vergraven, maar was ook eerste in het restaureren van vergraven venen. Beijerinck, directeur van het Veldbiologisch Station Wijster, ontdekte in de jaren dertig het ‘Meerstalblok’, een bijna ongeschonden stuk hoogveen in het Bargerveen. In 1959 pleitte Victor Westhoff (Natuurbeschermingsraad) voor aankoop van de laatste gebieden met nog...


09-09-2019

Bedreigde vogels in Nederland

Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied [Signalering] Iedereen die al wat jaren naar vogels kijkt in Nederland heeft zelf meegemaakt dat de vogelstand achteruitgaat. Wat genoot ik vroeger van al die zingende leeuweriken in het voorjaar. Hier kunnen we lezen dat het aantal broedparen nog slechts vijf procent is van dat in de jaren vijftig! Dit boek luidt...


02-09-2019

200 soorten groen

Botanische kunst van Frans en Ferdinand Bauer [Signalering] Iedereen kan tegenwoordig goede kleurenfoto’s maken van bloemen. Toch is er een bloeiende club van botanische tekenaars in Nederland en grote waardering voor illustratoren uit vroeger tijden (zie Kleurrijk palet in Natura sinds 2010). Tot de beroemdste tekenaars behoren de Oostenrijkse gebroeders Ferdinand (1760-1826) en Frans (1758-1840) Bauer, beiden al vroeg werkend voor...


19-08-2019

Darwins Engelen

Vrouwelijke geleerden in de tijd van Charles Darwin [Signalering] In zijn Descent of Man (1871) schreef Darwin enkele vrouwonvriendelijke passages, zich voegend naar het victoriaanse vrouwbeeld. Hij onderkent echter ook de evolutionaire rol van vrouwelijke partnerkeuze. Deze ambivalentie blijkt ook uit zijn houding tegenover zijn eigen kinderen: Ieder kind vormde een belangrijk tandwiel in het ‘familiebedrijf Darwin’ bij het doen...